SB SUS (Sleeve Anchor SUS) (Hex Domed Nuts SUS) ABPON CO., LTD.

SB SUS (Sleeve Anchor SUS)   (Hex Domed Nuts SUS)


 



 

 

SB SUS (Sleeve Anchor SUS) ផលិតចេញពីសំភារះដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ធានាដោយ AISI ស្តង់ដារ SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 គ្រឿងសំភារះមួយនេះគឺធន់នឹងការកាត់ច្រេះដោយសារធាតុគីមីនានា និងកត្តាផ្សេងៗទៀតវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណះប្រភេទដែក DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

Made from high quality materials guaranteed by AISI standard SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 This material is well resistant to corrosion by chemicals and environment Depending on the characteristics of steel types DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127



ບໍລິສັດ ແອັບປອນ ຈຳກັດ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນຊ່ຽວຊານດ້ານ ສະກູນ໋ອດ ແລະເຄື່ອງມື ໃນປະເທດໄທ ເຮົາຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍ ສະກູນ໋ອດເຫຼັກຕາມ ມາດຕະຖານສາກົນ ລວມເຖິງເຄມີພັນ ແລະເຄື່ອງມືຊ່າງປະເພດຕ່າງ ໆ ອີກຍັງຮັບສັ່ງຜະລິດສະກູນ໋ອດຂະໜາດພິເສດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ໂຮງງານນ໋ອດ ສິນຄ້າເຮົາມາດຕະຖານສາກົນ ລວມເຖິງ ເຄມີພັນ ແລະເຄື່ອງມືຊ່າງ ປະເພດຕ່າງ ໆ ອີກຍັງຮັບສັ່ງຜະລິດສະກູນ໋ອດຂະໜາດພິເສດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໂດຍມີປະສົບການກວ່າ 40 ປີ ປະກອບມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ຄວບຄູ່ໄປກັບການພັດທະນາອົງກອນສືບຕໍ່ໄປ ເຮັດໃຫ້ ແອັບປອນ ມີລະບົບການບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ໂດຍມີສິນຄ້າຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະໜ້າປະທັບໃຈ ເພື່ອໃຫ້ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ, ສາງສິນຄ້າຂອງເຮົາ ເຊິ່ງມີພື້ນທີ່ກວ່າ 50.000 ຕາແມັດ ໄດ້ເກັບລວບລວມສິນຄ້າ ສະກູນ໋ອດໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ລວມເຖິງເຄື່ອງມືຊ່າງ ນານາຊະນິດ ສຳລັບວຽກງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ

ຜະລິດສະກູ, ຜະລິດ ສະຕັດ ສະແຕນເລສ, ສະຕັດ ສະແຕນເລສ, ສະກູເຫລັກສະແຕນເລດ,  ຕະປູ ຕອກເຫລັກ, ສີດ ໂຟມ ອຸດສາຫະກໍາ, ເຫຼັກ ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ

ABPON CO., LTD. Is the one-stop service provider for fasteners and hand tools with a wide range of fasteners and various industrial spare parts. Our factory is guaranteed by ISO 9001: 2000 and RWTUV Systems GmbH (quality system) from an organization which is widely certified. We provide quality products. Our quality control is strictly managed here by quality assurance department (QA).
In the section of laboratory, technicians are well qualified for the job with specific experience. They will check all the products to ensure that all products meet its specifications.

 

CONTACT US

Address
403, 405,407,409 Sipraya Rd, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.
Phone
+662 631 4400, +662 631 4260, +662 688 9888 (Auto 15 Lines), +662 688 9720.
E-mail
sales@abpon.com , piyanuch@abpon.com
Website
abpon.aecgateway.com, abpon.brandexdirectory.com, www.abpon.com

ท่อเหล็กดำ

ท่อเหล็ก, อุปกรณ์ฟิตติ้ง, ท่อสเตนเลส, ท่อไม่มีตะเข็บ, ท่อเหล็กดำ, วาล์วเหล็กหล่อ : ลีดเดอร์ ซิสเต็ม บจก.


ท่อเหล็ก  ดูเพิ่มเติม...cilck

ท่อเหล็ก (CARBON STEEL TUBE) จัดอยู่ในประเภท เหล็กรูปพรรณ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe) หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า ท่อดำ แป๊บดำ และ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe)

ท่อแป๊บประปา คือท่อเหล็ก หนึ่งในเหล็กกล้า เกรด A ที่มีการนำไปเคลือบสารสังกะสี เพื่อให้เกิดความทนทานต่อการกัดกร่อน ของสภาพดินฟ้าอากาศมากยิ่งขึ้น ท่อเหล็กกล้าชนิดนี้มีการชุบสังกะสี โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1/2″ – 6″ ทั้งชนิดความหนาธรรมดา และหนาพิเศษ มีความยาวท่อนละ 6 เมตร ท่อชนิดนี้มีทั้งแบบมีเกลียว 2 ข้าง และไม่มีเกลียว เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็น ท่อลำเลียงน้ำมัน ท่อแก๊ส ท่อไอน้ำ ท่อการประปา ราวตากผ้า หรือทำเสาอากาศ รับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร รับสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณวิทยุ และอื่นๆ หรือใช้สำหรับเป็นโครงสร้างทั่วไป

ท่อเหล็กดำ คือ การนำเหล็กกล้า ผ่านเข้าสู่เตาหลอมและต่อด้วยกระบวนการขึ้นรูป ออกมาจะเป็นท่อที่มีลักษณะกลวงยาว ท่อเหล็กอาบสังกะสี  คือ การนำเอาท่อที่ได้จากกระบวนการขึ้นรูป (ท่อเหล็กดำ) มาชุบสังกะสี เพื่อให้มีความคงทนต่อการกัดกร่อนของสนิม ซึ่งส่วนประกอบของสังกะสีจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงาน จากนั้นก็จะนำมาต๊าพเกลียวเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกันได้

ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe) เป็นท่อเหล็ก ที่มีลักษณะกลวง ยาว โดยมีกระบวนการผลิต 2 รูปแบบ ซึ่งจะได้ท่อเหล็กที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งสองวิธีจะเริ่มต้นโดยการนำวัตถุดิบเข้าสู่เตาหลอม แล้วขึ้นรูปโดยการรีดให้เป็นท่อเหล็กดำไม่มีตะเข็บ (Seamless Steel Pipe) หรือ จะโดยวิธีการเชื่อมปลายสองข้างให้ติดกัน ซึ่งจะได้ท่อเหล็กมีตะเข็บ ( ERW Steel Pipe)

 

 

 

 


 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่   www.thailandpocketpages.com

 


บริษัท ลีดเดอร์ ซิสเต็ม จำกัด

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก อุปกรณ์ API ERW & SEAMLESS ท่อและอุปกรณ์ SS304 SS316L ERW & SEAMLESS ท่อและอุปกรณ์ประปา วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วเหล็กเหนียว วาล์วสแตนเลส วาล์วทองเหลือง ผู้ผลิตและจำหน่ายขายปลีก ขายส่ง ท่อเหล็ก ท่อประปา ท่อเหล็กบุพีอี ท่อเหล็กดับเพลิง สำหรับงานก่อสร้าง ท่อประปาสุขาภิบาล ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ท่อสตีมสำหรับอุตสาหกรรม ท่อสำหรับการเกษตร การชลประทาน และอุปกรณ์ข้อต่อท่อ อุปกรณ์ฟิตติ้ง งานท่ออุตสาหกรรม ท่อเหล็ก ท่อเหล็กดำ

นึกถึงงานท่อเหล็กคุณภาพดี ราคาถูก ได้มาตรฐาน นึกถึงเรา ลีดเดอร์ ซิสเต็ม ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเกรดเอ

สินค้าและบริการของเรา

- ท่อเหล็กและอุปกรณ์ API ERW & SEAMLESS
- ท่อและอุปกรณ์ SS304 SS316L ERW & SEAMLESS
- ท่อและอุปกรณ์ประปา
- วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วเหล็กเหนียว วาล์วสแตนเลส วาล์วทองเหลือง

ท่อเหล็กดำ, ท่อประปา, ท่อเหล็ก, ท่อสเตนเลส, ท่อมีตะเข็บ, ท่อไม่มีตะเข็บ, ท่อ API, ท่อ SS304, ท่อ SS316, Fitting, บอลวาล์ว, เกจวาล์ว, ประตูน้ำ, เช็ควาล์ว, วาล์วเหล็กหล่อ, วาล์วเหล็กเหนียว, หน้าแปลน, Pipe, Stainless Steel Pipe, Carbon Steel Pipe, Fitting A105, Fitting A234,อุปกรณ์ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์ฟิตติ้ง, งานท่ออุตสาหกรรม, ท่อเหล็กบุพีอี, ท่อเหล็กดับเพลิง, ท่อสำหรับงานก่อสร้าง, ท่อประปาสุขาภิบาล, ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ, ท่อสตีมสำหรับอุตสาหกรรม, ท่อสำหรับการเกษตร, ท่อสำหรับการชลประทาน

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

 

 

สนใจติดต่อ
ลีดเดอร์ ซิสเต็ม บจก.
ที่อยู่ :  13/9-10 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10510
เบอร์โทรศัพท์  :  ท่อเหล็กดำ +66 2451 7335
เบอร์โทรสาร : +66 2451 7315
E-mail : leader_system@yahoo.com
เว็บไซต์  :   leadersystem.thailandpocketpages.com

ระบบไฟฟ้า ระบบที่มีความสำคัญต่อทุกบ้านทุกครัวเรือน

ระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อทุกบ้านทุกครัวเรือน ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมเอง การเลือกใช้ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า ชนิดของสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าล้วนแล้วแต่มีความสำคัญมาก เพราะต้องได้มาตรฐานและคุณภาพ เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ใช้ เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินรวมถึงผู้ใช้งาน อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในการประหยัดพลังงานและเกิดประโยชน์สูงสุด


ต่อไปเราจะมาพูดถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้า ดังนี้

1. สายไฟฟ้า
- การเลือกใช้สายไฟฟ้า ควรเลือกใช้เฉพาะสายไฟฟ้าาได้มาตรฐาน มอก.11 เท่านั้น
- ในการใช้งานสายไฟฟ้าชนิดที่ใช้เดินภายในอาคารห้ามนำไปใช้เดินนอกอาคาร เพราะแสงแดดจะทำให้ฉนวนแตกกรอบชำรุด สายไฟชนิดที่ใช้เดินนอกอาคารมักจะมีการเติมสารป้องกันแสงแดดไว้ในเปลือกหรือ ฉนวนของสาย สารป้องกันแสงแดดส่วนใหญ่ที่ใช้กันมากนั้นจะเป็นสีดำ แต่อาจจะเป็นสีอื่นก็ได้ การเดินร้อยในท่อก็มีส่วนช่วยป้องกันฉนวนของสายจากแสงแดดได้ในระดับหนึ่ง
- ใช้ชนิดของสายไฟให้เหมาะสมกับสภาพการติดตั้งใช้งาน
- ขนาดของสายไฟฟ้า ต้องใช้สายตัวนำทองแดงและเลือกให้เหมาะสมกับขนาดแรงดันไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน และสอดคล้องกับขนาดของฟิวส์หรือสวิตช์อัตโนมัติที่ใช้

2. มิเตอร์ไฟฟ้า
เป็นเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ในเดือนๆ หนึ่ง โดยที่มีมอเตอร์ที่มาตรไฟฟ้าคอยหมุนตัวเลขบอกค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปเป็นกี่ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง หรือ ยูนิต หรือหน่วย

3. เมนสวิตซ์
เป็นอุปกรณ์ตัวหลักที่ใช้ตัดต่อวงจรไฟฟ้าของสายเมนเข้ากับอาคารกับสายภายในทั้งหมด จึงเป็นอุปกรรืสับเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าตัวแรกถัดจากมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้าเข้ามาในบ้าน

4. เซอร์กิตเบรกเกอร์
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าได้ในขณะใช้งานปกติ และยังสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเกินหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรโดยอัตโนมัติได้ด้วย

5. ฟิวส์
คืออุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินชนิดหนึ่งทำหน้าที่ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินค่าที่กำหนด

6. หลักดิน
แท่งหรือแผ่นโลหะที่ฝังอยู่ในดิน เพื่อทำหน้าที่แพร่หรือกระจายประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าให้ไหลลงสู่ดินได้โดย สะดวก วัตถุที่จะนำมาใช้เป็นหลักดิน เช่น แท่งทองแดง

7. ตุ้มหรือลูกถ้วย
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับสายไฟ ทำหน้าที่เป็นฉนวนและป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้ารั่วลงดินหรือลัดวงจรลงดิน

8. หลอดไฟฟ้า
ทำหน้าที่ให้แสงสว่างสำหรับสถานที่ปฏิบัติงาน หรือที่อยู่อาศัย การติดตั้งระบบส่องสว่างควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดแสง และสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนั้นก็คือการเลือกประเภทและชนิดของหลอดไฟฟ้า โดยปกติทั่วหลอดไฟฟ้าไปแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
- หลอดไฟฟ้าชนิดมีไส้ (Filament Lamp) เป็นหลอดไฟฟ้าที่นิยมใช้ในรุ่นแรก ๆ หรือบางที่ก็เรียกว่าหลอดธรรมดา
- หลอดไฟฟ้าชนิดเรืองแสง (Fluorescent Lamp) หรือเรียกว่า หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดไฟฟ้าประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าหลอดไฟฟ้าธรรมดา ถึง 4 เท่า ให้แสงสว่างที่เย็นตามากกว่า รวมทั้งอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นจากหลอดน้อยกว่า
- หลอดไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์ที่จำหน่วยในท้องตลาด มีหลายลักษณะเช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ธรรมดา หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบวงกลม (32 วัตต์) แบบยาวตรง (18,36 วัตต์) และหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบคอมแพค (Compact) หรือหลอดตะเกียบ

9. สตาร์ทเตอร์
ทำหน้าที่คล้ายเป็นสวิทช์ อัตโนมัติ เพื่อเปิดและปิดวงจรของหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เมื่อเริ่มต้นทำงานสตาร์ทเตอร์ทำหน้าที่เปิดวงจรเพื่ออุ่นไส้หลอดให้พร้อม ที่จะทำงาน เมื่อไส้หลอดทำงานเรียบร้อยแล้วสตาร์ทเตอร์ก็ปิดวงจร

10. บัลลาส
ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะ สมกับหลอดซึ่งแรงดันไฟฟ้าในตอนเริ่มต้นจะสูงมาก เพื่อจุดไส้หลอดให้ปลดปล่อยอิเลคตรอนออกมา หลังจากหลอดทำงานแล้ว บัลลาสจะเปลี่ยนหน้าที่โดยจะเป็นตัวจำกัดปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าหลอด

11. เต้ารับหรือปลั๊กตัวเมีย
คือขั้วรับสำหรับหัวเสียบจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ปกติเต้ารับจะติดตั้งอยู่กับที่ เช่น ติดอยู่กับผนังอาคาร เป็นต้น

12. เต้าเสียบ
อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยนำปลายของสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเต้าเสียบ ไปเสียบกับเต้ารับ ที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้าใดๆ ก็ได้ภายในบ้าน

13. สวิตช์เปิด-ปิดธรรมดา
สวิตช์สำหรับเปิด-ปิดหลอดไฟหรือโคมไฟสำหรับแสงสว่างหรือเครื่องใช้ ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ที่มีการติดตั้งสวิตช์เอง
 
 
 
 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด จำหน่ายอุปกรณืสำหรับงานไฟฟ้าแรงสูง
และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ อีกทั้งยังจำหน่ายอุปกรณืไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


 
สายไฟทนไฟ FR MI ทำให้นักออกแบบประหยัดพื้นที่การติดตั้งสูงสุด พื้นที่จำกัดสามารถใช้งานได้สูงสุดจากสายนี้ ตัวเลือกที่ดีสำหรับงานที่เป็น การลากสายไฟแบบปิด และประหยัดค่าใช้จ่ายของการติดตั้ง ฉนวนมีสีแดง, ดำเพื่อง่ายสำหรับสายเฟส และนิวทรอล การใช้งาน ถูกออกแบบให้ติดตั้งภายในทรังกิ้ง และท่อ, ใช้ในงานระบบไฟร์อลาม, วงจรตรวจจับไฟ, วงจรควบคุมสัญญาณฉุกเฉิน, วงจรย่อยฉุกเฉิน, ระบบไฟปั๊ม, ลิฟท์ผจญเพลิง, ระบบไฟฉุกเฉิน, ไฟสัญญาณเตือนไฟ
สายไฟทนไฟฉนวนเป็นชนิดฮิวเรดิเอชั่นครอสลิ้งค์ อันทำให้คุณสมบัติทางกลดีขึ้น, เส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าเทียบกับ XLPE ของสายไฟฉนวนมีสีแดง,ดำ เพื่อง่ายสำหรับสายเฟส และนิวทรอล


ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ รับทำตู้สวิทซ์บอร์ดทุกระบบ และทุกขนาดตามต้องการ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพียงแค่ท่านถามมาเราสามารถจัดหาให้ท่านได้ ปลอกหุ้มทางปลา หางปลาแรงสูง รับทำตู้สวิทซ์บอร์ด เคเบิ้ลแกรนด์ ฟรีฟอร์ม - รัดสายหุ้ม, ลูกถ้วยบัสบาร์, ฉนวนแดง ฉนวนขาว, แร็คช่อง อาบสังกะสี ไฟฟ้า, อุปกรณ์ฟิตติ้ง ท่ออีเฟล็กซ์, บาร์กราวด์ รับออกแบบ-ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด, Switchboard, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ตู้เหล็กฝาเทินกันฝุ่น ตู้เหล็ก, ตู้ไซร์, ตู้ไซต์ ตู้เหล็กกันน้ำ หางปลาแรงสูง ปลอกหุ้มหางปลา ไส้ไก่พันสายไฟ เคเบิ้ลไทร์ รางเก็บสายไฟ, รางโทรศัพท์, รางวายดักส์ ท่ออ่อน สายไฟ
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, รับออกแบบ-ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด, Switchboard สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน



สนใจติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค
883,885 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +662 894 3447, +662 894 3448, +662 894 3449
โทรสาร : +662 416 1659, +662 415 7307
อีเมล : mahathon@hotmail.com, mahathon@gmail.com
mahathon.brandexdirectory.com
www.อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง.com
www.mahathon.co.th

ผลิตน๊อตตามสั่ง

หัวน๊อตหมวก, ผลิตน็อตตามสั่ง รับทำน็อตขนาดพิเศษ : ซีพีเอ็ม ออโต้พาร์ท บจก.


น็อต  หรือที่มักเรียกกันว่า “หัวน็อต” นั้น หมายถึง “น็อตตัวเมีย” มีลักษณะคล้ายแหวน มีรูตรงกลาง ภายในจะมีร่องเป็นเกลียวเพื่อที่จะสามารถหมุนเข้ากับสกรูได้ หัวน็อตมีหลายประเภท เช่น หัวน็อตหกเหลี่ยม หัวน็อตติดจาน หัวน็อตกลม เป็นต้น

 

 

หัวน๊อตหมวก

 

ผลิตน็อตตามสั่ง รับทำน็อตขนาดพิเศษ โรงงานผลิตน็อตสกรู รับผลิตน็อต น็อตขนาดพิเศษ รับผลิตน็อตตามสั่ง น็อตตามสั่ง น็อตคุณภาพดี ผลิตน็อตราคาถูก ศูนย์รวมจำหน่ายสลักภัณฑ์ ผลิตสลักภัณฑ์ ผลิตน็อตสกรู โรงงานผลิตน็อต สกรูหัวจม สกรูหัวกลม สกรูหัวหกเหลี่ยม น็อตทุกชนิด และหมุดย้ำชนิดต่างๆ มากมาย

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


ผลิตน็อตตามสั่ง, รับทำน็อตขนาดพิเศษ, โรงงานผลิตน็อตสกรู, รับผลิตน็อต, ผลิตน็อต, ผลิตน็อตสกรู, อาทิ สกรูหัวจม, สกรูมิลดำ, สกรูหัวเตเปอร์, สกรูหัวร่ม, สกรูหัวกลม, สกรูหัวหกเหลี่ยม, สกรูเกลียวมิล, สกรูหางปลา, สกรูเกลียว-ปล่อย, ยูโบลท์, อายโบลท์, น็อตทุกขนิด, แหวนรอง, รีเวท, สตัด, พุก และหมุดย้ำชนิดต่างๆ มากมาย

บริษัท ซีพีเอ็ม ออโต้พาร์ท จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สกรู น็อต สลักภัณฑ์ ทั้งปลีกและส่ง เราเป็นศูนย์รวม และ จำหน่าย สกรู น็อต สลักภัณฑ์ นานาชนิด จำหน่ายทั้งปลีก- ส่ง บริการของเรา พร้อมบริการจัดส่งสินค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายกว่า 10,000 รายการ อาทิ สกรูหัวจม, สกรูมิลดำ, สกรูหัวเตเปอร์, สกรูหัวร่ม, สกรูหัวกลม, สกรูหัวหกเหลี่ยม, สกรูเกลียวมิล, สกรูหางปลา, สกรูเกลียว-ปล่อย, ยูโบลท์, อายโบลท์, น็อตทุกขนิด, แหวนรอง, รีเวท, สตัด, พุก และหมุดย้ำชนิดต่างๆ มากมาย

 

สนใจติดต่อ
ซีพีเอ็ม ออโต้พาร์ท บจก.
22/4 ปากซอยเคหะร่มเกล้า 72 (ตึกนลิน CITY) ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +66 2055 0131, +668 6351 9939
โทรสาร โรงงานผลิตน็อตสกรู : +66 2065 9688
อีเมลล์ : cpmautoparts.no1@gmail.com
เว็บไซต์ : cpmautoparts.brandexdirectory.com

CV – FD | ไทยยาซากิ

 

CV – FD | ไทยยาซากิ, ผู้จำหน่ายสายไฟราคาถูก,

 

สายไฟราคาส่ง : ปกรณ์ อิเล็คทริค ซัพพลาย


 CV – FD | ไทยยาซากิ ดูเพิ่มเติม...คลิก

สายไฟฟ้าชนิด CV 0.6/1 (1.2) kV เป็นสาย CROSS-LINKED แรงต่ำ มีตั้งแต่แกนเดี่ยว ถึง 4 แกน หุ้มฉนวนเปลือกนอกเป็น PVC กันไฟลาม ฉนวนชั้นในเป็น XLPE (Cross-linked Polyethylene) ขนาดตั้งแต่ 1.5 ตร.มม. ถึง 1,000 ตร.มม. แรงดัน 600V/ 1000V 90℃ สามารถใช้ฝังดิน และติดตั้งในพื้นที่แห้ง และเปียกได้ สีของฉนวน ประกอบด้วย สีดำ สีขาว สีแดงและสีเขียว

สาย 0.6/1 kV CV-FD คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน XLPE ซึ่ง มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ (Flame Retardant) ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และมีเปลือกนอก PVC แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 600/1000 V หรือ 0.6/1 kV นั้นเอง พิกัดรองรับกระแสได้สูงกว่าสายไฟประเภทฉนวน PVC ใช้ติดตั้งได้หลายลักษณะ เดินลอยในอากาศ, ในรางเดินสาย ,ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง ใช้ได้หมด แต่การติดตั้งภายในอาคารต้องติดตั้งในระบบปิด(มาตรฐาน วศท) คือเดินในท่อหรือรางเดินสายมีฝาปิด เท่านั้น

ข้อดีคือรับกระแสได้สูงกว่าการใช้งาน

 


 

 

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/


 

 

 

 



บริษัท ปกรณ์อิเลคทริคอล ซัพพลาย จำกัด

PAKORN ELECTRICAL SUPPLY

ปกรณ์อิเล็คทริค ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่ายสายไฟอุตสาหกรรม สายไฟ สายเคเบิ้ลคุณภาพ ราคาถูก สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มีให้เลือกหลายหลายแบบตามการใช้งาน โดยสายไฟของเรามีคุณภาพผ่านมาตรฐานสากล ทนทานต่อสภาพการใช้งาน ร้านไฟฟ้า มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น สายไฟฟ้ากำลังสูง สายไฟ 220v สายไฟฟ้าอุตสาหกรรม สายเคเบิ้ล โดยทางบริษัท จำหน่ายสายไฟราคาถูก ราคาส่งตรงจากโรงงาน โดยราคาไม่ถูกกดเหมือนผ่านคนกลาง ทั้งสินค้าของเรามีคุณภาพ และ ได้การยอมรับเป็นที่กว้างขวาง เพราะซื่อตรงต่อลูกค้าในด้านราคา ที่จำหน่ายสายไฟราคาถูก อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูก สายเคเบิ้ลราคาถูก ตรงไปตรงมา อีกทั้ง สินค้าของเรายังได้มาตฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราจะสามารถทำไห้ธุรกิจของท่านดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น และเราหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของธุจกิจท่านที่จะผลักดันและเติบโตด้วยกันต่อไป

เพราะเราเชื่อว่า ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน


เกี่ยวกับสินค้าเรา

บริษัท ปกรณ์อิเลคทิคอลซัพพลาย จำหน่ายสายไฟราคาถูก สายไฟโรงงานราคาถูก สายไฟที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรม สายไฟขายส่ง สายไฟประเภทต่างๆ ร้านไฟฟ้า จำหน่ายสายไฟราคาถูก อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูก พร้อมบริการขนส่งทั่วประเทศ สายไฟราคาถูกและดีมีคุณภาพ สายไฟที่ใช้สำหรับงานทั่วไปราคาถูก สายไฟที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมราคาถูก สายไฟใช้สำหรับงานก่อสร้าง สายไฟที่ใช้สำหรับการสร้างหมู่บ้าน สายไฟราคาถูกปริมาณมากสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างโครงการและงานทั่วไป เรามีบริการชนส่งและมีสายไฟในสต๊อกจำนวนมาก มีคุณภาพสายไฟสำหรับงานอุตสาหกรรมราคาถูก

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ  

 

สนใจติดต่อ

 

ปกรณ์ อิเล็คทริค ซัพพลาย

 

ที่อยู่ : 2/1 ซ.พุทธบูชา36 แยก2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 

เบอร์โทรศัพท์ : +66 2874 8288, +669 8252 9965, +668 1911 5581

 

เบอร์โทรสาร : +66 2874 8290

 

E-mail : info@pakorn-electric.com

 

เว็บไซต์ : pakorn-electrical.thailandpocketpages.com

 

เว็บไซต์ : www.pakorn-electric.com


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15